Hotline 09. 65.85.65.85
   

NHÀ XUẤT BẢN

Cập nhật: 06/06/2014
Lượt xem: 2318
 

出版社 Chūbǎnshè Nhà xuất bản
 

 

增订版                zēngdìngbǎn                 ấn bản có sửa chữa và bổ sung
普通版                pǔtōngbǎn                    ấn bản phổ cập
编辑部                biānjíbù                        ban biên tập
初校                    chūjiào                          bản bông
清样                    qīngyàng                       bản bông sạch
勘误表                kànwùbiǎo                    bản đính chính
样本                    yàngběn                        bản mẫu
版权                    bǎnquán                        bản quyền
原稿                    yuángǎo                        bản thảo gốc
誊清稿                téngqīnggǎo                  bản thảo sạch
重排版                chóngpáibǎn                 bản xếp chữ lại
护封                    hùfēng                           bìa bọc
封面                    fēngmiàn                       bìa sách
书壳                    shūké                            biên sách (bìa cứng)
编辑                    biānjí                             biên tập
原稿编辑            yuángǎo biānjí             biên tập bản thảo gốc
索引                    suǒyǐn                           chỉ mục
主编                    zhǔbiān                         chủ biên
铅字                    qiānzì                            chữ chì
浇铸铅字            jiāozhù qiānzì              chữ chì đúc
特殊活字            tèshū huózì                   chữ in đặc biệt
细体活字            xìtǐ huózì                      chữ in phông chữ mảnh
章                         zhāng                            chương
印刷工人            yìnshuā gōngrén          công nhân in, thợ in
脚注                    jiǎozhù                          cước chú, chú thích cuối trang
书签丝带            shūqiān sīdài                dải đánh dấu sách
缀带                    zhuìdài                          dải đóng dấu sách
折合线                zhéhéxiàn                     dây nối
段                         duàn                              đoạn
校对                    jiàoduì                          đối chiếu sửa lỗi, hiệu đính
衬背                    chènbèi                         đóng gáy sách
页底横线            yèdǐ héngxiàn              đường kẻ ngang cuối trang
烫金的书边        tàngjīn de shūbiān       gáy mạ vàng
书脊                    shūjǐ                              gáy sách
道林纸                dàolínzhǐ                      giấy dowling
新闻纸                xīnwénzhǐ                     giấy in báo
圣经纸                shèngjīngzhǐ                 giấy in kinh thánh
油光纸                yóuguāngzhǐ                giấy láng


Giải trí tí nào các bạn ơi học tiếng trung qua bài hát

出版界                chūbǎnjiè                      giới xuất bản
来稿                    láigǎo                            gửi bản thảo tới
校订原稿            jiàodìng yuángǎo         hiệu đính bản thảo
插图                    chātú                             hình minh họa
卷首插图            juǎnshǒu chātú             hình minh họa ở đầu sách
章尾花饰            zhāngwěi huāshì          hình trang trí cuối chương, họa tiết cuối chương
章首花饰            zhāngshǒu huāshì        hình trang trí đầu chương, họa tiết đầu chương
页头花饰            yètóu huāshì                 hình trang trí đầu trang
插图画家            chātú huàjiā                  họa sĩ vẽ tranh minh họa
小花饰                xiǎohuāshì                    họa tiết
三色版印刷        sānsèbǎn yìnshuā         in ba màu
四色分版印刷    sìsè fēnbǎn yìnshuā     in bốn màu
封面标题烫印    fēngmiàn biāotí tàngyìn in dập nóng tên sách ở bìa sách
彩色凹印            cǎisè āoyìn                    in lõm màu
加网印刷            jiāwǎng yìnshuā           in lưới
彩色印刷            cǎisè yìnshuā                in màu
凸版印刷            túbǎn yìnshuā              in nổi
胶版印刷            jiāobǎn yìnshuā           in offset
铅盘                    qiānpán                         khay chữ in
花体                    huātǐ                              kiểu chữ hoa
罗马体                luómǎtǐ                         kiểu chữ La Mã
斜体                    xiétǐ                               kiểu chữ nghiêng
底边                    dǐbiān                            lề dưới
地脚                    dìjiǎo                             lề dưới
狭边                    xiábiān                          lề hẹp
色边                    sèbiān                            lề màu
宽边                    kuānbiān                       lề rộng
上边、天头        shàngbiān, tiāntóu       lề trên
中缝空白处        zhōngfèng kòngbáichù         lề trong
跋                         bá                                  lời bạt (ở cuối sách)
鸣谢                    míngxiè                         lời cảm ơn
护封评介广告    hùfēng píngjiè guǎnggào      lời giới thiệu ở bìa bọc sách
题辞                    tící                                 lời nói đầu
序言                    xùyán                            lời tựa
国际书籍标准编号guójì shūjí biāozhǔn biānhào  mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
印刷机                yìnshuājī                       máy in
整行排铸机        zhěngháng páizhùjī     máy linô
排字机                páizìjī                            máy xếp chữ
勒口                    lēikǒu                            mép gấp của bìa sách
边缘                    biānyuán                       mép sách, lề sách
烫金的顶端        tàngjīn de dǐngduān     mép trên mạ vàng
同样大小和式样的一副铅字tóngyàng dàxiǎo hé shìyàng de yí fù qiānzì                              1 bộ chữ chì cùng kiểu, cùng cỡ
目录                    mùlù                              mục lục
著作代理人        zhùzuò dàilǐrén            người đại diện cho tác phẩm
清样校对人        qīngyàng jiàoduìrén    người đọc và sửa morat
校对员                jiàoduìyuán                  người hiệu đính
代笔人                dàibǐrén                        người viết thay, viết hộ
出版者                chūbǎnzhě                    người xuất bản
盲文出版社        mángwén chūbǎnshè   nhà xuất bản chữ nổi
儿童出版社        értóng chūbǎnshè         nhà xuất bản nhi đồng
古籍出版社        gǔjí chūbǎnshè             nhà xuất bản sách cổ
铸字车间            zhùzì chējiān                phân xưởng đúc chữ
印刷车间            yìnshuā chējiān            phân xưởng in
排字车间            páizì chējiān                 phân xưởng xếp chữ
正文                    zhèngwén                     phần nội dung chính
黑体                    hēitǐ                               phông chữ đậm nét
楷体                    kǎitǐ                               phông chữ Khải
宋体                    sòngtǐ                            phông chữ Tống
附录                    fùlù                               phụ lục
精装本                jīngzhuāngběn             sách bìa cứng
豪华本                háohuáběn                    sách bìa cứng sang trọng
平装本                píngzhuāngběn            sách bìa mềm
袖珍本                xiùzhēnběn                   sách bỏ túi
插图精美的书    chātú jīngměi de shū   sách đẹp có tranh minh họa
合订本                hédìngběn                     sách hợp đính
海盗版                hǎidàobǎn                     sách in lậu
单行本                dānxíngběn                  sách in thành tập đặc biệt
十六开本            shíliù kāiběn                sách khổ A4 (210 x 297mm)
三十二开本        sānshí’èr kāiběn           sách khổ A5 (148 x 210mm)
单眷本                dānjuànběn                   sách một tập
赠阅本                zèngyuèběn                   sách tặng (sách biếu)
页码                    yèmǎ                             số trang
作者                    zuòzhě                          tác giả
重版                    chóngbǎn                      tái bản
书名                    shūmíng                        tên sách
铅条                    qiāntiáo                         thanh cỡ
凡例                    fánlì                               thể lệ chung
版面设计            bǎnmiàn shèjì               thiết kế trang in
铸字工                zhùzìgōng                     thợ đúc chữ in
字模工                zìmógōng                      thợ làm khuôn đúc chữ
制图工                zhìtúgōng                     thợ vẽ thiết kế
排版工                páibǎngōng                   thợ xếp chữ
排字工                páizìgōng                      thợ xếp chữ
参考书目            cānkǎo shūmù              thư mục tham khảo
照相凹版印刷    zhàoxiàng āobǎn yìnshuā thuật khắc ảnh trên bàn kẽm
标题                    biāotí                             tiêu đề
页首标题            yèshǒu biāotí               tiêu đề đầu trang
组稿                    zǔgǎo                            tổ chức bản thảo
封里衬页            fēnglǐ chènyè                tờ để trắng ở đầu và cuối sách
总编辑                zǒngbiānjí                    tổng biên tập
退稿                    tuìgǎo                            trả lại bản thảo
前扉页                qiánfēiyè                       trang bìa lót trước
扉页                    fēiyè                              trang bìa lót, trang tên sách
双数页                shuāngshùyè                trang chẵn
版面                    bǎnmiàn                        trang in
单数页                dānshùyè                      trang lẻ
折叠插页            zhédié chāyè                 trang phụ bản gấp nhỏ
插页                    chāyè                   trang phụ bản, trang rời (xen vào sách)
助理编辑            zhùlǐ biānjí                   trợ lý biên tập
丛书                    cóngshū                        tủ sách (tùng thư)
审稿                    shěngǎo                         xem xét bản thảo
特排                    tèpái                              xếp (chữ) đặc biệt
重排                    chóngpái                       xếp (chữ) lại
出版                    chūbǎn                          xuất bản
初版                    chūbǎn                          xuất bản lần đầu
退稿附条            tuìgǎo fùtiáo       ý kiến kèm theo bản thảo bị trả lại

Xem ngay bộ tài liệu
tiếng trung giao tiếp siêu hay dành cho người mới bắt đầu học
 
Ý kiến bình luận:
Bình luận từ thành viên
Bình luận từ Facebook
Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào ô bên dưới để gửi bình luận cho chúng tôi
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ
Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG TIENGTRUNG.VN

Cơ sở 1 : Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội
Cơ sở 2 : Tầng 4 Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy - Hà nội
09. 4400. 4400 - 09.6585.6585 - 09.8595.8595

Giờ làm việc :
8h sáng tới 21h15 các ngày trong tuần 
(Kể cả chủ nhật )
Riêng thứ 7 làm việc từ 8h sáng tới 17h.

DMCA.com Protection Status
 
 

Trung tâm tiếng Trung được hâm mộ nhất trên Youtube

Đăng ký thông tin nhận tài liệu tiếng trung miễn phí

Fanpage Học tiếng Trung giao tiếp miễn phí uy tín nhất

Bản quyền thuộc về Tiengtrung.vn. Xem phiên bản di động.
Đang online: 10
Tổng truy cập: 5.815.473